استقرار شرکت‌های سرمایه گذاری در صندوق نوآوری

۲۵آذر
استقرار شرکت‌های سرمایه گذاری در صندوق نوآوری

استقرار شرکت‌های سرمایه گذاری در صندوق نوآوری

شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های جسورانه بورسی با هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در صندوق نواوری و شکوفایی مستقر خواهند شد.