استقرار صنایع

۱۷اسفند
حمایت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از استقرار دفاتر صنایع بزرگ استان

حمایت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از استقرار دفاتر صنایع بزرگ استان

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از استقرار دفاتر صنایع بزرگ استان در این پارک حمایت می کند.