انتقال پالس‌های الکتریکی

۲۰آبان
تولید پارچه‌های حاوی نانوذرات رسانا با قابلیت انتقال پالس‌های الکتریکی

تولید پارچه‌های حاوی نانوذرات رسانا با قابلیت انتقال پالس‌های الکتریکی

گروهی از محققان یکی از شرکت‌های فناور با استفاده از پارچه‌های ضدامواج و نانو فناوری، لباس‌های ویژه ورزشی و شکم‌بندهای بارداری را به بازار عرضه کرده است.