تخمدان پلی‌کیستیک

۱۹بهمن
ارتباط بین سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و بیماری‌های مزمن کلیوی

ارتباط بین سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و بیماری‌های مزمن کلیوی

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد ارتباطی میان ابتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و احتمال پیدایش بیماری مزمن کلیوی وجود ندارد.