جریان‌سنج فازهای نفت

۱۹مهر
جریان‌سنج فازهای نفت، آب و گاز در سیال خروجی چاه‌های نفت ساخته شد

جریان‌سنج فازهای نفت، آب و گاز در سیال خروجی چاه‌های نفت ساخته شد

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند نمونه نیمه‌صنعتی دستگاه جریان‌سنج چندفازی سرچاهی نفت را طراحی و تولید کنند.