جنین‌های دامی

۱۸آبان
تولید جنین در شرایط آزمایشگاهی

تولید جنین در شرایط آزمایشگاهی

شرکتی دانش‌بنیان با کمک دانش نیروهای متخصص خود توانسته است تولید جنین در شرایط آزمایشگاهی را با استفاده از کیت IVF بومی‌شده محقق کند.