تماس با اراده نیوز:

t.me/eradenewsagency

e-mai:info@eradenews.ir

تلفن:۰۴۱۳۳۲۵۱۵۳۶-۰۴۱۳۳۳۶۷۹۶۷

فکس:۰۴۱۳۳۸۰۶۱۲۸

تلفن همراه:۰۹۱۴۳۱۶۸۴۵۶

تماس با ما