آنالیز مواد

02آذر
شناسایی و آنالیز مواد با استفاده از نور

شناسایی و آنالیز مواد با استفاده از نور

گروهی از محققان یکی از شرکت‌های فناور دستگاهی را عرضه کردند ،که قادر است با استفاده از طیف نوری نسبت به شناسایی مواد در حوزه‌های مختلف اقدام کند.