ارسال خبر و مطلب به ما:

 

 

راه های تماس با ما:

t.me/eradenewsagency

e-mai:info@eradenews.ir

تلفن:۰۴۱۳۳۲۵۱۵۳۶-۰۴۱۳۳۳۶۷۹۶۷

فکس:۰۴۱۳۳۸۰۶۱۲۸

تلفن همراه:۰۹۱۴۳۱۶۸۴۵۶