اردبیل

۲۱خرداد
لزوم جذب سرمایه های بخش خصوصی در حوزه فناوری و پژوهش

لزوم جذب سرمایه های بخش خصوصی در حوزه فناوری و پژوهش

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در استان اردبیل بر ضرورت جذب سرمایه های بخش خصوصی در حوزه فناوری و پژوهش تاکید کرد.