استاندارد کشور

۳۰شهریور
اولین حیوانخانه استاندارد کشور راه‌اندازی می‌شود

اولین حیوانخانه استاندارد کشور راه‌اندازی می‌شود

برای انجام مراحل تحقیقات و توسعه ساخت کیت‌های تشخیصی، محققان در حال راه‌اندازی اولین "حیوانخانه" استاندارد در کشور هستند.