اشتغال نیروی انسانی

۰۷آبان
۱۸ خدمت برای رشد به استارتاپ‌ها تعلق گرفت

۱۸ خدمت برای رشد به استارتاپ‌ها تعلق گرفت

استارتاپ‌ها در صورت استقرار در مرکز رشد پارک فناوری پردیس می‌توانند از ۱۸ خدمت و مزیت مختلف برخوردار ‌شوند.