اقتصاددیجیتال

۰۶شهریور
برگزاری مدرسه‌ای با موضوع اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم

برگزاری مدرسه‌ای با موضوع اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم

دومین مدرسه تابستانه سیاستگذاری علم و فناوری با موضوع اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم برگزار می‌شود.