الکترودهای جوش نانو

۲۰مهر
قطع وابستگی کشور به الکترودهای جوش نانو با همت محققان کشور

قطع وابستگی کشور به الکترودهای جوش نانو با همت محققان کشور

سره الکترود نقطه جوش از قطعات با کاربردهای وسیع در صنعت خودروسازی و تولید لوازم خانگی است که تاکنون کشور به خارج وابستگی داشته است، ولی گروهی از محققان کشور با تولید نانو الکترودهای جوش از خروج ارز جلوگیری کردند.