الکل

۰۵اردیبهشت
راه اندازی خط تولید اتانول در کشور

راه اندازی خط تولید اتانول در کشور

تولید الکل ۸۵ درصد در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با حضور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری آغاز شد.