ایده برتر

۰۹بهمن
فراخوانی برای جذب ایده‌های برتر در طرح نوآوری دانشگاه شهید بهشتی

فراخوانی برای جذب ایده‌های برتر در طرح نوآوری دانشگاه شهید بهشتی

مرکز نوآوری پژوهشکده دانشگاه شهید بهشتی با برگزاری طرح "نوآ" اقدام به جذب ایده‌های برتر فناوری کرده است و تیم‌های برتر از تسهیلات استقرار در مراکز نوآوری برخوردار می‌شوند.