ایلخانی

۱۷اردیبهشت
شرکت شبستری اولین واحد دانش بنیان تولید کننده کاغذ سنگی کشور

شرکت شبستری اولین واحد دانش بنیان تولید کننده کاغذ سنگی کشور

اولین گواهینامه دانش بنیان تولید کاغذ سنگی کشور به یک شرکت در شبستر اعطا شد.