بانک اطلاعات فناورانه

۱۷آبان
راه‌اندازی بانک اطلاعات فناورانه حمل‌ونقل ریلی

راه‌اندازی بانک اطلاعات فناورانه حمل‌ونقل ریلی

از سوی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار حمل و نقل ریلی شهری بانک اطلاعات فناورانه حمل و نقل ریلی ایجاد شد.