بومی سازی الکترولایزرهای صنعتی

۳۰مرداد
بومی سازی الکترولایزر‌های صنعتی

بومی سازی الکترولایزر‌های صنعتی

مدیر شرکت دانش بنیان آتیه پردازان ظهور ،گفت:برای نخستین بار در کشور الکترولایزر‌های صنعتی با کاربرد تصفیه پساب‌های پاروشیمی بومی سازی شد.