بيمارستان

۱۵شهریور
کاربردی شدن ربات جراحی بر روی حیوان و جسد در دو بیمارستان

کاربردی شدن ربات جراحی بر روی حیوان و جسد در دو بیمارستان

محققان یک شرکت دانش‌بنیان برای انجام جراحی در فاز حیوانی مجوز گرفته است و در حال حاضر در دو بیمارستان تهران مورد استفاده قرار گرفته است تا با انجام تست‌های فنی و پیش بالین راه را برای ورود ربات‌ها به عرصه جراحی در کشور هموار کند.