بین المللی سازی

۱۵اردیبهشت
طراحی الگوی راهبردی بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان ایرانی

طراحی الگوی راهبردی بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان ایرانی

طراحی الگوی راهبردی بین المللی سازی شرکتهای دانش بنیان ایرانی عنوان مقاله ای است که در فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دانشگاه تبریز منتشر شده است.