تحقیقات کاربردی

۰۱آبان
شرکت‌های دانش‌بنیان و زایشی از دل تحقیقات کاربردی بیرون می‌آیند

شرکت‌های دانش‌بنیان و زایشی از دل تحقیقات کاربردی بیرون می‌آیند

معاون معاونت علمی ریاست جمهوری گفت:دانشگا‌ه‌های نسل سوم کشور باید در گذار از دانشگاه‌های آموزشی محور و پژوهشی به سمت دانشگاه‌های نسل سومی که کارآفرین باشند.