تفاهم نامه توسعه فناوری

۰۴تیر
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری و بنیاد ملی توسعه فناوری

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری و بنیاد ملی توسعه فناوری

تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و بنیاد ملی توسعه فناوری به منظور توسعه کسب و کار فنآورانه منعقد شد.