توربین بادی

۰۸مرداد
نصب اولین توربین بادی ۲۵۰ کیلووات
در دانشگاه فردوسی مشهد؛

نصب اولین توربین بادی ۲۵۰ کیلووات

اولین توربین بادی ۲۵۰ کیلووات تولید شده توسط پژوهشکده هواخورشید مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد نصب شد.