توسعه پایدار

۱۱آبان
نجات جان زمین با زیست فناوری

نجات جان زمین با زیست فناوری

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت:روش های نوین زیستی می تواند موجب  نجات محیط زیست و زمین شود.