توسـعه صنایـع دریایی

۰۲آذر
برنامه ریزی برای تولید تجهیز ناوگان دریایی با ظرفیت دانش بنیان‌ها

برنامه ریزی برای تولید تجهیز ناوگان دریایی با ظرفیت دانش بنیان‌ها

ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ و نقل پیشرفته معاونت علمی درصدد برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های دانش بنیان برای ساخت ساخت تجهیزات ناوگان دریایی است.