تولید مواد شیمیایی

۱۵آبان
رفع چالش دسترسی به مواد ارزبر کوچک مولکول‌ها با کاربرد در حوزه دارو در کشور

رفع چالش دسترسی به مواد ارزبر کوچک مولکول‌ها با کاربرد در حوزه دارو در کشور

محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان با تمرکز بر تولید توانستند،مواد ارزبر کوچک مولکول‌ها با کاربرد در حوزه دارو در کشورکه تاکنون موفق به تولید ۲۵ نوع از این مواد شدند تا حوزه پژوهشی و تحقیقات دارویی با بحران مواجه نشود.