تکثیر گل

۰۷دی
ارائه روشی نوین برای تکثیر ارکیده

ارائه روشی نوین برای تکثیر ارکیده

محققان کشورمان موفق شدند روش نوین برای تکثیر گل ارکیده که گل ارزشمند در حوزه تجارت بین المللی است را تولید کنند.