جلفا

۱۵آبان
اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال به صندوق پژوهش و فناوری ارس

اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال به صندوق پژوهش و فناوری ارس

۲۰۰ میلیارد ریال برای کمک به صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی ارس اختصاص یافت.