ربات اسکارای

29فروردین
ساخت نخستین ربات اسکارای صنعتی ایران

ساخت نخستین ربات اسکارای صنعتی ایران

متخصصان یک شرکت مستقر در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس نخستین ربات اسکارای صنعتی ایران را طراحی کرده و ساختند.