طراحی موتور

۲۶آبان
دانش طراحی موتور بومی شد

دانش طراحی موتور بومی شد

محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی موتور خودرو شدند.