فیلتر

31شهریور
بومی‌سازی تجهیزات تست فیلترهای خودرویی و ماسک

بومی‌سازی تجهیزات تست فیلترهای خودرویی و ماسک

یک شرکت فناور، با تولید تجهیزات تست، کیفیت و کارآمدی محصولات فیلتراسیون تولیدی مورد استفاده را در ماسک‌های صورت و فیلترهای خودرو سنجش می‌کند.