همایش ملی پلیمر

05آبان
آغاز همایش ملی پلیمر ایران در تبریز

آغاز همایش ملی پلیمر ایران در تبریز

ششمین همایش ملی پلیمر ایران به صورت مجازی در دانشگاه صنعتی سهند آذربایجان شرقی آغاز شد.