پارک علم وفناوری دانشگاه آزاد

۲۰آبان
ایجاد پردیس پارک علم و فناوری استانی در دانشگاه آزاد اسلامی  

ایجاد پردیس پارک علم و فناوری استانی در دانشگاه آزاد اسلامی  

مدیرکل پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در مذاکرات صورت‌گرفته با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت اولیه برای تخصیص پردیس پارک علم و فناوری به هر استان این دانشگاه اخذ شده است.