پروتز

۱۳مرداد
ساخت پروتز کمک حرکتی زانو و پروتز پای مصنوعی غیرفعال توسط محققان دانشگاهی

ساخت پروتز کمک حرکتی زانو و پروتز پای مصنوعی غیرفعال توسط محققان دانشگاهی

پروتز کمک حرکتی زانو و پروتز پای مصنوعی غیرفعال توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی اراک طراحی و ساخته شد.