پوشش نانومتری

۱۹مهر
تولید انبوه CD و DVD با پوشش نانومتری

تولید انبوه CD و DVD با پوشش نانومتری

یکی از شرکت‌های فناور موفق به تولید دیسک چند منظوره دیجیتالی دارای پوشش نانومتری شده است.