پژوهشگاه نفت دانشگاه صنعتی سهند

۰۳مهر
واگذاری مطالعات قدیمیترین میدان نفتی به دانشگاه سهند

واگذاری مطالعات قدیمیترین میدان نفتی به دانشگاه سهند

مطالعات پژوهشی قدیمی ترین میدان نفتی کشور به دانشگاه سهند تبریز واگذار شد.