پژوهش و فناوری

۰۸اردیبهشت
درخشش دانشگاه تبریز در نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۰

درخشش دانشگاه تبریز در نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۰

دانشگاه تبریز در نظام رتبه بندی تاثیر تایمز 2020 که ارزیابی دانشگاه ها بر اساس اهداف توسعه پایدار ملل متحد محسوب می شود موفق به کسب چندین رتبه برتر شد.