افتتاح پردیس فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس - اراده نیوز | اراده نیوز