آشامیدن آب باران

23آذر
امکان آشامیدن آب باران

امکان آشامیدن آب باران

محققان کشورمان توانستند با بهره گیری از فناوری بومی امکان آشامیدن آب باران را فراهم کنند.