تسهیلات فوری

۰۳دی
اعطای تسهیلات فوری ۱۲ میلیارد ریالی

اعطای تسهیلات فوری ۱۲ میلیارد ریالی

صندوق نو آوری و شکوفایی با هدف رفع نیازهای فوری  شرکت های دانش بنیان تسهیلات تا سقف 12 میلیارد ریال تسهیلات اعطا خواهد کرد.