فرسایش خاک

10آذر
فعالیت ۱۴۰ شرکت دانش بنیان در حوزه آب

فعالیت ۱۴۰ شرکت دانش بنیان در حوزه آب

دبیر ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری گفت:از 140 شرکت از 4500 شرکت دانش بنیان فعال در حوزه آب فعالیت می کنند که بر اساس سند توسعه فناورری های حوزه آب و خشکسالی این رقم باید افزایش یافته و ایده پردازی و اقدام های فناورانه آب محور گسترش یابد.