فلز آلی

02تیر
معرفی استراتژی جدید «برشِ شبکه» برای هدایت هوشمندانه چیدمان فضایی فلز آلی
در همکاری مشترک پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس با محققان اسپانیایی صورت گرفت؛

معرفی استراتژی جدید «برشِ شبکه» برای هدایت هوشمندانه چیدمان فضایی فلز آلی

پژوهشگران گروه شیمی معدنی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری پژوهشگران اسپانیایی استراتژی جدیدی برای هدایت هوشمندانه چیدمان فضایی چارچوب‌های فلز آلی عرضه کردند.