مرکز فناوری‌های هوشمند شهری - اراده نیوز | اراده نیوز
مرکز فناوری‌های هوشمند شهری

مرکز فناروری‌های هوشمند شهری، یک مرکز نوپای فناوری، وابسته به دانشگاه صنعتی شریف است که با همکاری شهرداری منطقه ۹ تهران به دنبال راه حل‌های هوشمندانه برای چالش‌های شهری است.