اطلس توانمندی های داخلی شرکت های فناور در حوزه مدیریت پسماند
اطلس توانمندی های داخلی شرکت های فناور در حوزه مدیریت پسماند
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف ارائه توانمندی ها، اولویت ها، ظرفیت های موجود و چالش های موجود در حوزه مدیریت پسماند؛ اطلس توامندی های داخلی در حوزه پسماند را منتشر کرده است.

برای دریافت این اطلس می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

اطلس توانمندی های داخلی شرکت های فناور در حوزه مدیریت پسماند