آب ساز

12اسفند
تجاری‌سازی دستگاه تولید آب از رطوبت هوا

تجاری‌سازی دستگاه تولید آب از رطوبت هوا

دستگاه آب ساز از رطوبت هوا ی برای اولین بار در ایران با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به مرحله تجاری‌سازی رسید.