اختراع

08آبان
ایران از کشورهای پیشرو در ثبت اختراع بین المللی

ایران از کشورهای پیشرو در ثبت اختراع بین المللی

تاکنون 2 هزار و 366 درخواست ثبت اختراع از سوی مخترعان و پژوهشگران ایرانی به کانون پتنت ایران ارسال شده است.