داروسازی

29فروردین
ساخت نخستین ربات اسکارای صنعتی ایران

ساخت نخستین ربات اسکارای صنعتی ایران

متخصصان یک شرکت مستقر در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس نخستین ربات اسکارای صنعتی ایران را طراحی کرده و ساختند.

13اردیبهشت
داروسازی زهراوی دانش بنیان شد

داروسازی زهراوی دانش بنیان شد

شرکت داروسازی زهراوی تبریز در فهرست شركتهای دانش بنيان معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری قرار گرفت.