شیمیایی

06بهمن
ضرورت ایجاد پارک علم و فناوری در حوزه شیمیایی در کشور

ضرورت ایجاد پارک علم و فناوری در حوزه شیمیایی در کشور

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر لزوم ایجاد زمینه احداث نخستین پارک علم و فناوری در حوزه شیمیایی در کشور تاکید کرد.