پیکا

18بهمن
بومی سازی هواپیمای تمام کامپوزیت

بومی سازی هواپیمای تمام کامپوزیت

یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و تولید «هواپیمای تمام کامپوزیت» پیکا ۲ (پرنده آزاد) در کشور شد.